House Captains- 2015
 
Mr. Ramesha P.
(Kaveri)
Mr. Damodhar Rao
(Hemavathi)
Mr. Suresh B.S.
(Netravathi)
Mr. Sandeep Baugodu
(Sharavathi)